Komunikat Biskupa Rzeszowskiego – 30.05.2020


Zamieszczono

W związku ze zniesieniem przez Rząd RP z dniem 30 maja br. kolejnych ograniczeń związanych z obowiązującym prawnie stanem epidemii postanawia się co następuje:

 1. W kościołach i innych miejscach sprawowania kultu religijnego zniesiony zostaje limit osób, z zachowaniem obowiązku zasłaniania ust i nosa przez uczestników z wyjątkiem sprawujących liturgię. Osoby uczestniczące na otwartej przestrzeni są zwolnione z obowiązku zasłaniania ust i nosa pod warunkiem zachowania 2 metrów dystansu od kolejnej osoby. 
 2. Z dniem 6 czerwca 2020 r. zostaje odwołana dyspensa od obowiązku uczestnictwa  we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane. Warto przypomnieć  zapis z Katechizmu Kościoła Katolickiego (nr 2181): Eucharystia niedzielna uzasadnia i potwierdza całe działanie chrześcijańskie. Dlatego wierni są zobowiązani do uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane, chyba że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja niemowląt) lub też otrzymali dyspensę od ich własnego pasterza. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki.
 3. Zniesienie limitu liczby uczestników dotyczy również uroczystości pogrzebowych. Zgodnie z nimi  w kondukcie pogrzebowym może brać udział do 150 osób, które zwolnione są z zasłaniania ust i nosa, o ile zachowają 2-metrowy dystans od innych. Jeśli nie są w stanie zachować takiego dystansu mają nadal obowiązek zasłaniania ust i nosa.
 4. Od 31 maja br. można przywrócić sposób celebrowania pogrzebów sprzed stanu epidemii (z zachowaniem powyższych rygorów).
 5. W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (11 czerwca br.), dopuszcza się zorganizowanie tradycyjnej procesji eucharystycznej, jednak z zachowaniem obowiązującego limitu 150 osób, mogących przebywać w przestrzeni publicznej. Limit ten nie obowiązuje, jeżeli procesja zostanie zorganizowana całkowicie i wyłącznie na terenie kościelnym. Uczestnicy są wówczas zobowiązani do zasłaniania ust i nosa lub utrzymywania dystansu 2 metrów od kolejnej osoby.
 6. Przywrócona zostaje praktyka odwiedzin chorych w ich domach z racji I piątku miesiąca. W rozmowie  telefonicznej z zainteresowanymi chorymi czy ich rodzinami należy ustalić szczegóły dotyczące tej posługi sakramentalnej. 
 7. W Uroczystość Trójcy Przenajświętszej kończy się okres spowiedzi i komunii wielkanocnej.

SŁOWO PRZEWODNICZĄCEGO KEP WOBEC ZMNIEJSZANIA OGRANICZEŃ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH UCZESTNICZYĆ W ZGROMADZENIACH RELIGIJNYCH


Zamieszczono

Konferencja Episkopatu Polski z radością przyjmuje informacje o zmniejszającym się zagrożeniu epidemicznym w Polsce. Z wdzięcznością myślimy o wysiłku wielu osób, wkładanym zarówno w ochronę życia i zdrowia Polaków, jak i w przywracanie zwyczajnej aktywności społecznej w naszej ojczyźnie. Dzięki roztropnym, choć trudnym decyzjom, udało się ochronić wiele istnień ludzkich.

W tym kontekście bardzo ważna i potrzebna jest decyzja o kolejnych złagodzeniach obostrzeń, dotyczących udziału wiernych w zgromadzeniach religijnych, podobnie jak to ma miejsce w odniesieniu do innych dziedzin życia. Siła do walki z epidemią oraz siła przywracania zwyczajnej aktywności w naszym kraju, znajduje swoje źródło w sile ducha, a ta została nam dana w Jezusie Chrystusie.

W tygodniach epidemii dochodziły do mnie budujące świadectwa ludzi wierzących, którzy ? choć korzystali z udzielonej im dyspensy i łączyli się duchowo oraz za pośrednictwem środków masowego przekazu z liturgią sprawowaną w kościołach ? odczuwali wielką tęsknotę za wspólnotą parafialną i życiem sakramentalnym.

Wobec zapowiedzianej wczoraj możliwości uczestnictwa w zgromadzeniach religijnych większej liczbie osób, zachęcam wszystkich wiernych, aby korzystali coraz odważniej z parafialnej posługi duszpasterskiej, zwłaszcza zaś, aby ci, którzy tego nie uczynili, przystępowali do sakramentu spowiedzi i Komunii świętej, jeszcze w czasie wielkanocnym. Aby zaspokoić głód eucharystyczny i głód Słowa Bożego, zachęcam do uczestnictwa w Mszy Świętej, nie tylko w niedzielę, ale i w dni powszednie, przy zachowaniu należytych środków bezpieczeństwa sanitarnego.

Dziękuję kapłanom za odważne towarzyszenie wiernym w czasie epidemii, w ramach nałożonych na Kościół ograniczeń. Jednocześnie zachęcam księży do podejmowania nowych inicjatyw duszpasterskich, zwłaszcza do aktywności w ramach małych grup formacyjnych oraz cyklicznych spotkań katechetycznych, zgodnie ze wskazaniami poszczególnych biskupów diecezjalnych. Ufam, że wkrótce, będziemy mogli cieszyć się pełnią duszpasterskiego zaangażowania i posługi.

Wszystkich Polaków, a zwłaszcza chorych, samotnych i cierpiących oraz tych, którzy się nimi opiekują zapewniam o mojej modlitwie, z serca błogosławiąc.

Arcybiskup Stanisław Gądecki 
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Komunikat związany z epidemią – 25.03.2020


Zamieszczono

W zaistniałej sytuacji kolejnych obostrzeń przepisów dokonywanych przez władze państwowe i zgodnie z wytycznymi Biskupa Rzeszowskiego informuję, że:

 1. Biskup Rzeszowski udziela dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i inne święta nakazane wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym na terytorium Diecezji Rzeszowskiej. Dyspensa jest ważna od dnia 28 marca 2020 r. aż do odwołania.
 2. Wierni są proszeni, aby dostosowali się do zarządzeń władz państwowych (w kościele nie może przebywać równocześnie więcej niż 5 osób nie licząc posługujących).
 3. Kościół pozostaje otwarty w ciągu dnia dla wiernych.
 4. Księża mają obowiązek być gotowi do udzielenia posługi sakramentalnej (spowiedzi i Komunii św.) wobec wszystkich wiernych, którzy o nią proszą.
 5. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali zostają odwołane. Wierni są proszeni, aby odprawiali te nabożeństwa indywidualnie lub w rodzinach, bądź też uczestniczyli w nich przez środki społecznego przekazu.
 6. Obrzędy pogrzebu zostają ograniczone do Stacji na cmentarzu (maksymalnie 5 osób). Msza Święta pogrzebowa może być odprawiona tylko z udziałem najbliższej rodziny.
 7. Zostają odwołane zwyczajowe wizyty u chorych z okazji pierwszego piątku lub pierwszej soboty miesiąca. Kapłan ma obowiązek udać się z posługą sakramentalną do chorego na wezwanie. Przy udzielaniu posługi należy przestrzegać ściśle wszystkich zasad higieny.
 8. Przypominam, że zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla uzyskania stanu łaski uświęcającej wierny ?jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej? (KPK kan. 916).
 9. Zachęcam wszystkich parafian do codziennego odmawiania różańca w rodzinach o godz. 20.30 w intencji pokonania epidemii.
 10. Modlitwa na czas epidemii:

?Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia.

Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym.

Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.

Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!?


Top